02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران
صفحه 1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

کاشت میلگرد
کاشت میلگرد

پیشنهاد شرکت بتن برش تهران: شرکت بتن برش تهران چسبهای برند هیلتی از جمله HY200 , RE100 , RE500 V3 را جهت کاشت میلگرد پیشنهاد می دهد، به این دلیل که چسبهای هیلتی دارای کلیه تاییدیه های مورد نیاز که از پارامترهای مهم انتخاب چسب هستند دارا می باشد و تاییدیه ها بین المللی و قابل استناد می باشد. توصیه اکید داریم که در انتخاب چسب دقت لازم را داشته باشید چون مهمترین نقش رو در ظرفیت باربری آن اتصال دارد. کلیه طرح های مقاوم سازی که توسط این شرکت ارائه می گردد مطابق با آخرین آیین نامه های بین المللی و متد روز دنیا می باشد و کل طرح گارانتی می گردد. این شرکت اصالت و سلامت و عمر ماندگاری چسبهای مصرفی را نیز در سربرگ شرکت تضمین و گارانتی می نماید. در ضمن عملیات کاشت میلگرد را با رعایت کلیه اصول استاندارد بین المللی و HILTI اجرا می نماید و عملیات کاشت میلگرد را با تضمین و به شرط تست بیرون کشیدگی میلگرد در محل (تست (Pull Out) انجام می دهد. کلیه عملیاتهای فوق بوسیله تجهیزات شرکت و توسط پرسنل استخدامی با سابقه شرکت که آموزشهای لازم را دیده اند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت شرکت هستند. عملیات کاشت میلگرد خود را با خیال راحت و آسوده به ما بسپارید ، ما به شما تعهد میدهیم با بالاترین کیفیت موجود و بدون دغدغه و در سریعترین زمان ممکن کار را به اتمام برسانیم.

ادامه مطلب
مقاوم سازی با الیاف FRP
مقاوم سازی با الیاف FRP

تعریف FRP یا فیبرهای پلیمری تقویت شده : نوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبریا الیاف تقویتی است که بوسیله یک ماتریس جنس پلیمر احاطه شده است.فیبرهای FRP به روش پلیاکریلونیتریل(PAN) ساخته می شوند و میلگردها و پروفیل ها به روش پالتروژن (Pultrusion) تولید می گردند که در این روش دسته های الیاف پس از آغشته شدن با رزین پس از عبور از یک قالب در کنار هم قرار گرفته و یک پروفیل دارای مقطع ثابت را بوجود می آورند.محصولات پلیمری مورد استفاده در سازه ها به شکل ورقه های(الیاف) FRP،میلگردهای FRP،مش هایFRP وپروفیل هایFRP وجود دارد.ازاین محصولات برای ساخت وتقویت سازه ها استفاده می گردد.

ادامه مطلب
مقاوم سازی فونداسیون
مقاوم سازی فونداسیون

ﺑﺎرﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ فونداسیون ﺑﻪ ﺧﺎك زﻳﺮ آن ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﻧﻘﺶ فونداسیون و ﭘﻲ در اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮى فونداسیون ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ: 1- وﺟﻮد ﻧﻴﺮوى ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه؛ 2- ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻤﺸﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻲ (ﺑﺮش ﺧﻤﺸﻲ ﻳﺎ ﺑﺮش ﺳﻮراخﻛﻨﻨﺪه) ﻣﻘﻄﻊ فونداسیون؛ 3- ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك و آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ فونداسیون؛ 4- ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاى ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻲ وارد ﺑﺮ فونداسیون؛ 5- وﺟﻮد ﻧﻴﺮوى ﻓﺸﺎرى ﻳﺎ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزهاى در ﺷﻤﻊﻫﺎ. از آنجایی که معمولاً فونداسیون یا پی ساختمان در زیر خاک یا پشت دیوارهای داخلی پوشیده شده‌ رویت عیوب موجود در آن به آسانی ممکن نیست و باید برای آگاهی از آن به علائم دیگری توجه کرد. علائمی ظاهری مانند ترک‌ها، نشست‌ها، کجی‌ها و غیره. بارهای مرده و زنده به وسیله دیواره‌ها و ستون‌های به فونداسیون و از آن طریق به سطح وسیع‌تری از خاک منتقل می‌شود. دیواره‌های فونداسیون باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مقابل نیروهای وارد شده توسط خاک اطراف از خود مقاومت نشان دهند. رطوبت یکی از عوامل مهم تخریب پی ساختمان به شمار می‌رود. در یک فونداسیون استاندارد و سالم، ایزولاسیون و سیستم تخلیه آب‌های زیرزمینی باید به صورتی باشد که از ورود رطوبت به داخل ساختمان جلوگیری کند. فونداسیون ساختمان ممکن است از مواد متفاوتی نظیر بتون،‌ آجر، سنگ،‌ بلوک‌های سیمانی،‌ چوب و مواد پیش‌ساخته مدرن و … ساخته شود. استفاده از هر کدام به طراح و سازنده ساختمان، استانداردهای موجود و مواد در دسترس در هر منطقه بستگی دارد. اما در حال حاضر فونداسیون‌های ساخته‌شده از بتن خیلی رایج است و در بیشتر موارد از این نوع فونداسیون استفاده می‌شود. به غیر از نیروهایی که از داخل ساختمان به فونداسیون وارد می‌شود عوامل دیگری نیز ممکن است باعث وارد آمدن آسیب بر فونداسیون شود. از جمله این عوامل می‌توان به وجود آب‌های زیرزمینی یا بالا بودن سطح این آب‌ها، حرکت دینامیکی خاک زیر فونداسیون و طراحی یا اجرای نامناسب آن اشاره کرد.

ادامه مطلب
مقاوم سازی ستون بتنی
مقاوم سازی ستون بتنی

ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮوى ﻣﺤﻮرى ﺑﺎ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻧﻴﺮوى ﺑﺮﺷﻲ و ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ﻃﺮاﺣـﻲ ﻟـﺮزه اى، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ در رده اﻋﻀﺎى ﻛﻨﺘﺮلﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮو ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و در اﻛﺜﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻧﺪ در ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ، ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎى ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎى ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از زﻟﺰﻟـﻪ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﺘﻮن ﻗﻮى- ﺗﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ از اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ و در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻤﻴﺮى ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﺘﻮن ﻗﻮى، ﺗﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. پس ستونها در قاب ساختمان در مقایسه با تیرها نباید ضعیف باشند مگر اینکه دیوارها در تمام ارتفاع برای کنترل مکانیسم طبقات آماده باشند. شکست برشی ستون (آسیب دیدگی در اثر خمش سیکلی و برش کم،تحت فشار محوری زیاد) : این نوع آسیب دیدگی خود را با گسیختگی موضعی در بالا و پایین ستون نشان می دهد و بیشتر در ستونهایی با نسبت لاغری متوسط تا زیاد اتفاق می افتد. لنگر خمشی قابل ملاحظه که در این نواحی با نیروی محوری ترکیب می شود،منجر به خرد شدن ناحیه فشاری بتن در دو وجه ستون می گردد.هر چه تعداد خاموتها در این نواحی کمتر باشد پتانسیل آسیب پذیری در اثر پدیده فوق بیشتر می شود.خرد شدن ناحیه فشاری ابتدا با قلوه کن شدن پوشش آرماتورها شروع شده و سپس هسته بتنی متورم و خرد می شود.این پدیده اغلب با کمانش آرماتورهای طولی در اثر فشار و گسیختگی خاموتها همراه است. کسیختگی خاموتها و از هم پاشیده شدن بتن به کوتاه شدن ستون تحت بار محوری می انجامد.بنابراین این نوع از آسیب ،بسیار خطرناک است زیرا ستون نه تنها سختی خود را از دست می دهد بلکه دیگر قادر به تحمل بارهای قائم هم نیست. به علاوه در نتیجه کوتاه شدگی ستون به دلیل از هم پاشیدگی بتن در نواحی فوق الذکر ،باز توزیع تنش در سازه اتفاق می افتد.

ادامه مطلب
مقاوم سازی ستون فلزی
مقاوم سازی ستون فلزی

ﻋﻤﺪه ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﻓﻮﻻدى ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻛﻠﻲ و ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻞ درزﻫﺎ و وﺻﻠﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. در ﺷﻜﻞ (٢-٥-١٩) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎى ﻓﻮﻻدى ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻢ ﺳﺘﻮن ٢- ﻻﻏﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ٣- ﻋﺪم ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻣﻘﻄﻊ ٤- ﺿﻌﻒ درﺟﻮشﻫﺎ ٥- ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺗﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ و ﺳﺘﻮن ﻗﻮى ٦- زنگ زدﮔﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺘﻮن ٧- اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺣﺮارت ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎرى زﻳﺎد ٨- ﺧﺴﺘﮕﻲ ٩- آﺗﺶﺳﻮزى در اداﻣﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاى ﺑﻬﺴﺎزى ﺳﺘﻮﻧﻬﺎى ﻓﻠﺰى اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی