02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

ژاکت بتنیمقاوم سازی با استفاده از پوشش عناصر بتن مسلح (ژاکت بتنی):در روش
مقاوم سازی با استفاده از پوشش عناصر بتن مسلح (ژاکت بتنی)، پس از اطمینان حداقل از کیفیت بتن موجود پس از ترمیم موضعی سطح بتن اقدام به افزایش ابعاد المان توسط مصالح بتن مسلح شده میگردد. طراحی این روش باید طوری باشد که علاوه بر رعایت ملاحظات سازه ای، جزئیات اجرایی نیز بگونه ای تعریف شوند که بتن اضافه شده با بتن موجود به طور کلی یکپارچه عمل نماید. از معایب استفاده از این روش میتوان به افزایش وزن سازه و تغییر در نحوه توزیع نیروی زلزله به دلیل تغییر در سختی سازه اشاره کرد و همچنین از مزایای استفاده از این روش می توان به مقاومت در برابر حریق، هماهنگی با بتن موجود به عنوان هسته اصلی اشاره نمود.

 

استفاده از روش ژاکت بتنی در موارد زیر مناسب است

1- سازه هایی که مطابق استاندارهای لرزه ای طراحی و ساخت نشده باشند. این سازه ها بسیار متحمل به آسیب در زلزله هستند.
2- ستونهای آسیب دیده حین زلزله یا انفجار یا آتش سوزی.
3- مواردی که کاربری و یا عملکرد سازه تغییر می نماید.  
4- ستونهای ضعیف ساختمانها بویژه ساختمانهای بزرگ یا مهم.
5- ستونهای ضعیف در طبقات نرم.
اجرای روش ژاکت بتنی در موارد فوق به منظور حداقل نمودن اثرات زلزله های آتی بر سازه لازم می باشد که طراحی این سیستم باید مطابق با استانداردهای لرزه ای معتبر باشد.


نکات مهم در روش ژاکت بتنی: 
          

1- روش آماده سازی  سطح ستون موجود از قیبل سند بلاست، شات بلاست، مضرس کاری دستی یا ماشینی و ...
2- استفاده از چسب بتن، غالباً بصورت یک رزین اپوکسی دو جزئی.
3- بکارگیری آرماتورهای دوخت علی الخصوص، درستونهای کوتاهی که تحت بارهای چرخه ای قراردارند.
4- سوراخکاری فونداسیون، بادگیری و تمیز نمودن سوراخ( که بسیارمهم است)و کاشت آرماتورهای اضافه شده توسط چسب دو جزئی مخصوص.
5- سوراخکاری سقف های فوقانی به منظور عبورآرماتورهای ژاکت. البته در شرایطی که صرفاً هدف افزایش شکل پذیری و مقاومت برشی ستون باشد نیازی به این مرحله نیست و میلگردها می توانند از مقطع سقف عبور نکند و یک فاصله مونتاژ جایگزین می گردد.
6- تعیین محل نقاط آرماتورهای طولی ژاکت بطور یکنواخت. در صورت عدم امکان کاشت بطور یکنواخت، توجه شود که از تمرکز آرماتور در گوشه ها خودداری شود.
7- افزودن تنگ های عرضی در قسمت اضافه شده. فاصله این تنگ ها نصف فاصله تنگ های ستون اصلی توصیه می شود.
8- اجرای بتن غیر انقباضی با مقاومت و دوام زیاد در ناحیه اضافه شده.