02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

خط مشیخط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

 
شرکت بتن برش تهران به منظور تامین نیاز مشتریان، ارائه خدمات با کیفیت و قابل رقابت در بازار صنعت ساختمان و مقاوم سازی در راستای افزایش رضایت، ایجاد وفاداری مشتریان و برآورده ساختن الزامات و انتظارات کلیه ذینفعان شرکت اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت برمبنـای استاندارد ISO 9001:2008  و نظام مديریت رضایت مندی مشتریان بر مبنـای استانداردISO 1004-2010   و همچنین نظام مدیریت پروژه بر مبنـای استاندارد ISO 1006-2003 به صورت یکپارچه نموده و سیاست ها و برنامه های خود را  بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته است.

 
مدیریت شرکت با اعتقاد کامل به خط مشی فوق و سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، خود را در اجرای اثر بخش خط مشی سازمان متعهد می دانم و از کلیه کارکنان انتظار می رود ضمن درک و اجرای دقیق مستندات نظام مدیریت کیفیت،زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.