02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشیافزایش سختی جانبی با افزودن دیوار برشی:
 

دیواربرشی بتنی المانی سطحی است که از ترکیب شبکه آرماتور و بتن ساخته می شود. در این اعضا آرماتورهای طولی در ارتفاع دیوار و آرماتورهای عرضی در طول دهانه دیوار اجرا می شود. آرماتورهای طولی در داخل فونداسیون مهار می شوند و دیوار بصورت یکسره در ارتفاع ادامه می یابد. از آنجاییکه سختی جانبی این اعضا بسیار زیاد می باشد لذا تغییر مکانهای طبقات را کاهش می یابد و نیروی زلزله جذب این اعضا می گردد. باتوجه به توضیحات داده شده درساختمان هایی که  سختی جانبی آنها کافی نیست تعبیه و اجرای دیوارهای برشی باعث افزایش چشمگیر سختی جنبی و کاهش تغییر مکانهای جانبی حین زلزله می گردد.

علیرغم امتیازاتی که افزایش دیوارهای برشی بر رفتار سازه دارد ، چنانچه در راستای این افزایش ، اثرات آن در ملاحظات رفتار سازه بررسی و کنترل نگردد می تواند باعث آسیب های خیلی شدیدی به سازه گردد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:
1) ایجاد اختلاف در سختی جانبی طبقاتی که دیوار برشی جدید در آنها امتداد نیافته است نسبت به سایر طبقات که این امر می تواند باعث بروز طبقه نرم گردد.
2) ایجاد پیچش در سازه ، در صورتیکه وجود دیوار برشی مرکز سختی سازه را به میزان قابل توجهی جابجا کند.
3) تضمین فونداسیون در برشهای پانچ در زیر محل دیوار برشی جدید.       
بعنوان جمع بندی، افزایش دیوارهای برشی بتنی از موثرترین روشهای افزایش سختی سازه است بطوریکه نیروی زلزله کمتری بر تیرهاو ستونها وارد می شود. همچنین تغییر مکانهای جانبی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در طراحی و قرار دادن این دیوارها حتما می بایست وضعیت موجود سازه بطور دقیق مورد بررسی واقع گردد.