02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

تقویت انواع سقف های بتن و مصالح بناییمقاومسازی سقف :
 

سقف ها درسازه وظیفه ی اتصال های بارهای ثقلی و لرزه ای را سایر اعضای بار بر دارند. برهمین اساس سقف ها به دودسته با رفتار دیاگرامی صلب و با رفتار دیافراگمی انعطاف پذیر تقسیم بندی می شوند که سقف هایی که نیرها را به اعضا انتقال می دهند دارای رفتار دیافراگرامی صلب می باشند. درادامه به معرفی انواع سقف ها پرداخته می شود :

سقف های طاق ضربی که در گذشته بسیار مورد استفاده واقع می شوند از کنارهم قرارگرفتن آجرها از وجه بلندتر تشکیل می شود . همچنین معمولا در فواصل هر100 سانتی متر یک تیر فلزی قرار دارد که این تیرها در دو انتها بر تیرهای اصلی متصل به ستون ها اتصال دارند. بدلیل اینکه در این سقفها حرکت قابها مستقل ازهم می باشد لذا در هنگام زلزله تنش برشی قابل توجهی در صفحه ی آجرها ایجاب می شود که این تنش منجر به فروپاشی و ریزش آجرها می گردد.
همچنین اتصال تیر اصلی به ستون ها معمولا از نوع اتصال خورجینی با نبشی می باشد که بدلیل جوش ناکافی نبشی تیراصلی ناپایدار می شود و متجر به تخریب و ریزش آجرها می گردد. بنابر دلایل گفته شده بکارگیری این سقفها مجاز نمی باشد. در مقاومسازی این سقفها باید طوری عمل شود که رفتار دیافراگرامی صلب در آنها بوجود بیاید. یکی از راهکارهای قابل قبول در این زمینه استفاده از میل مهار مورب می باشد.

این سقف ترکیبی از تیرچه های بتنی یا سفالی یا فوم ، بلوک های سفالی ، بتنی و آرماتور می باشد. رفتار دیافراگم صلب که این نوع سقف از خود نشان می دهد ( بسته به ابعاد و دهانه ها ) به همراه سهولت در طراحی و اجرا باعث شده است که کاربرد این سقف بسیار متداول باشد. عملکرد این سقف به این صورت است که بارهای وارده توسط تیرچه ها به تیرهای اصلی منتقل می شود. د رمواردی که بارهای وارده برسقف قابل توجه باشد و ظرفیت خمشی تیرچه ها برای تحمل این بارها کافی نباشد تعداد تیرچه ها دو برابر می شود. به این صورت که تیرچه ها بصورت جفت در کنار هم قرار می گیرند. از راهکارهای مقاومسازی این سقف ، جایگزینی تیر فلزی در مجاورت تیرچه ها و همچنین استفاده از الیاف پلیمری FRP در بخش تحتانی تیرچه ها به منظور افزایش ظرفیت خمشی می باشد.
 

این سقف از سقف هایی است که دیافراگمصلب ایجاد می نماید و باربری بسیار خوبی نیز از خود نشان می دهد. دال های بتنی بدلیل تو پر بودن ورژن بیشتری نسبت به سایر سقف ها دارند ودر نتیجه اینرسی بیشتری در هنگام زلزله از خود نشان می دهند. در مواردی که ظرفیت خمشی دال اثر لنگر خمشی وارده بیشتر باشد اتصال تیرهای فلزی به دال بتنی و همچنین پوشاندن زیر دال با الیاف پلیمری از راهکارهای مناسب مقاومسازی می باشد.

 

این سقف تیرهای فلزی به همراه یک دال بتنی بر روی آنها تشکیل شده است. وزن واحد سطح این سقف نسبت به سقف دال بتنی کمتر می باشد. مکانیزم انتقال بار از دال بتنی به گل میخ ها و تیرهای فلزی و تیرهای اصلی است. از راهکارهای مقاومسازی این سقف ها بسته به مورد مربوطه می تواند تقویت بال تحتانی تیرهای فلزی و همچنین ایجاد تکیه گاههای جانبی بر آنها می باشد.