02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

مفهوم بهسازیبهسازی لرزه ای کل سازه :
 

درمواردی به دلیل ضعف عمومی کل سازه در برابر نیروی زلزله به عنوان یک سیستم ، ظرفیت لازم برای تحمل باربری جانبی در سازه وجود ندارد. ضعف سازه که به آن اشاره شد می تواند کمبود در مقاومت، سختی یا شکل پذیری باشد.
مقاومسازی که در چنین مواردی باید اعمال شود بصورت بهسازی لرزه ای می باشد بطوری که ظرفیت کل سازه در برابر نیروهای ناشی از تکان زمین افزایش می یابد. همچنین در مواردی می بایست علاوه بر افزایش ظرفیت سازه اقدام به بکاربردن راهکارهایی به منظور کاهش نیازهای لرزه ای وارده برسازه باشد.
اقداماتی همچون جایگزینی دیوارهای سنگین با دیوارهای سبکتر کاهش کاربری سازه، جایگزینی نماهای سنگین با نماهای سبکتر از یک سو و استفاده ازتکنولوژی هایی همچون جداگرهای لرزه ای ازاین دست اقدامات در کاهش نیازهای وارده می باشد که با مفهوم بهسازی لرزه ای شناخته می شود.