02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

کاهش جرم سازه هابا توجه به اینکه معیارهای پذیرش سطح عملکرد اعضا ارتباط مستقیمی با نسبت نیاز به ظرفیت آنها دارد، لذا میتوان با کاهش نیاز اعضا و ثابت نگه داشتن ظرفیت، به معیارهای پذیرش رسید و یا به آنها نزدیک شد.
از موثرترین روش های کاهش نیاز اعضا، کاهش جرم سازه و تبع آن کاهش بار ثقلی و لرزه ای وارد بر اعضا میباشد. به کارگیری سقفهای سبک با صلبیت زیاد و دیوارهای کم ضخامت و مقاوم، طراحی بهینه اعضای سازه، استفاده از مصالح مقاومتر در جهت کاهش مقادیر و احجام آنها از مهمترین راهکارهای کاهش جرم سازه است.