02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

روش تقویت فونداسیون
 


در مواردی که فونداسیون نیاز به افزایش ظرفیت باربری و یا تقویت در برابر نیروی برشی پانچ داشته باشند یکی از راهکارهای موثر استفاده از روش ژاکت بتنی است. در این روش با افزایش ابعاد به ویژه ارتفاع تیر، ظرفیت باربری مقطع افزایش می یابد. در این موارد لازم است به اندازه مورد نیاز بسته به نظر مهندس طراح یا مهندس بهساز به بعد یا ابعاد فونداسیون در تمام سطوح و یا به صورت موضعی اغلب در تکیه گاه ها اضافه گردد و از آنجایی که بتن برای تحمل تنش های کششی بسیار ضعیف و ترد شکن می باشد لذا حتما لازم است در بعد اضافه شده به اندازه مورد نیاز میلگرد و خاموت یا سنجاقی برای تحمل تنش های کششی و برشی وجود داشته باشد.
در این مرحله باید در فونداسیون موجود آرماتور دوخت کاشته شده و مجددا قالب بندی شده و اقدام به اجرای آرماتوربندی در طول فونداسیون مورد نظر نمود.
در موارد زیادی در پای دیوارهای برشی، پای ستونها و یا گوشه های فونداسیون، نیروی برشی پانچ اعمالی بیشتر از ظرفیت برشی فونداسیون میباشد. در این موارد افزایش سطح فونداسیون کارساز نمی باشد و در عوض میبایست اقدام به افزایش عمق آن نمود. از آنجایی که این روش منجر به کاهش ارتفاع مفید طبقه می باشد، لذا مستلزم این است تا به صورت کاملا موضعی و با رعایت ملاحظات معماری صورت پذیرد.

 
 ژاکت بتنی - روش تقویت فونداسیون